egksn;]

    esjk vkxzg gS fd vki vius ckydksa dks f’kf{kr vo’; djs pkgs og esjk fo|ky; gks ;k dksbZ vksjA f’k{kk flQZ ukSdjh djus ds fy, ugh gksrh cfYd ;g thou Lrj rFkk dk;Z o jkstxkj ds gj {ks= es mPprk] fnO;rk o ikjnf’kZrk ykrh gSA f’kf{kr ukxfjd ns’k dh n’kk o fn’kk lq/kkjus es egRoiw.kZ Hkwfedk fuHkkrk gSA

    f’k{kk ,d fuos’k gS tks vki vius cPpks ds Hkfo”; dks Åij mBkus ds fy, djrs gSA

    vr% fouez vuqjks/k gS fd vius cPps dks i<+kdj vius ikY; ds Hkfo”; lq/kkjus ds lkFk&lkFk ns’k ds Lrj dks m¡pk mBkus es egrh Hkwfedk fuHkk;sA

                                                                                                 प्रधानाचार्य

                                                                                          सोमेश प्रताप तिवारी 

Importent Notice